Jana Samáková
/ Fotograf /

Jana Samáková
/ Fotograf /

O mne a Peťovi ste sa už mohli dočítať na úvodnej stránke tohoto webu. Ak nie a máte záujem sa o nás niečo dozvedieť, rovnaké informácie nájdete aj tu, hneď za fotografiami nášho tímu. Som úprimne rada, že si náš web prezeráte a ak sa chcete na čokoľvek spýtať, smelo nás kontaktujte. :-)

Peter Procházka
/ Fotograf /

Peter Procházka
/ Fotograf /

Chcel som sem napísať vlastne to isté, čo je na druhej strane fotografie Janky. Ale asi by to bolo zbytočné, tak len prijmite moje poďakovanie za Vašu návštevu a nezabudnite si pozrieť aj profily ostatných členov nášho tímu nižšie na tejto podstránke. :-)

Andy Jurčíková
Andy Jurčíková/ Vizážista /

tlacitko info

Patrik Svetz
Patrik Svetz/ Kaderník /

tlacitko info

Oľga Ürge
Oľga Ürge/ Svadobný dizajnér /

tlacitko info

Janka a Peter


spolu.png
Ahoj milí pria­te­lia!

Vo­lá­me sa Jana Sa­má­ko­vá a Peter Pro­cház­ka. Ži­je­me v No­vých Zám­koch
a spolu vy­cho­vá­va­me dvoch super cha­la­nov Olin­ka a Peťka.

Ak by sme sa mali ne­ja­ko pred­sta­viť, tak to bude asi naj­jed­no­duch­šie tým, čo máme a čo ne­má­me radi. Mi­lu­je­me fo­to­gra­fo­va­nie, to roz­hod­ne, keby nie, asi by táto strán­ka ne­vznik­la a Vy by ste to tu teraz ne­čí­ta­li.

Ale tiež mi­lu­je­me naše deti, jeden dru­hé­ho a čas strá­ve­ný spolu. Mi­lu­je­me zvie­rat­ká, mali sme po­tka­na Maxa, teraz máme ma­ďar­skú vyžlu Roc­ky­ho, mi­lu­je­me naše ro­di­ny a na­šich pria­te­ľov, úp­rim­ných ľudí a ľudí s dob­rým srd­com, sl­neč­né dni ale i tie upr­ša­né, dobrú hudbu, vý­bor­né jedlo, humor, pre­chádz­ky v prí­ro­de, kre­a­ti­vi­tu a jej vý­sled­ky.

Ne­má­me radi ego­iz­mus, zá­visť, hádky, hlú­posť, ľudí, ktorí ub­li­žu­jú iným, le­ni­vosť a E-čka

Fo­to­gra­fie ktoré náj­de­te na tých­to strán­kach pre­zen­tu­je­me ako naše spo­loč­né, aj keď mnohé z nich vznik­li len zá­slu­hou jed­né­ho z nás. V po­sled­nej dobe ale spo­lu­pra­cu­je­me tak úzko, že pri mno­hých nie je možné po­ve­dať, kto ich


vlast­ne vy­tvo­ril, ak ne­rá­ta­me krát­ky mo­ment, keď nie­kto­rý z nás stla­čil spúšť. Takto sa nám to osved­či­lo, vieme si po­má­hať, vzá­jom­ne sa skri­ti­zo­vať a po­sú­vať tým naše schop­nos­ti a mož­nos­ti.

Nie­koľ­ko rokov sme sa po­die­ľa­li na vy­dá­va­ní čes­kej ver­zie ča­so­pi­su ac­tu­el­le, ur­če­né­ho pre od­bor­níč­ky z ob­las­ti be­au­ty. V tej dobe sme na­fo­ti­li množ­stvo zá­be­rov pre re­por­tá­že z de­sia­tok akcií. Bola to veľmi dobrá škola, ako v ne­vy­ho­vu­jú­cich pod­mien­kach spra­viť dobrý záber. Člo­vek musel vy­sti­hnúť mo­ment, keď sa mo­del­ka aspoň na oka­mih po­zre­la jeho sme­rom a zá­ro­veň sa do­stať do po­zí­cie, aby ho ne­zak­rý­va­lo desať ďal­ších fo­to­gra­fov. Dnes to máme pod­stat­ne ľah­šie. Fo­tí­me vo veľ­kom prie­stran­nom štú­diu, kde máme čas a po­treb­né po­hod­lie na správ­nu expo­zí­ciu, alebo na­prí­klad na svad­bách, kde ale ne­mu­sí­me "bo­jo­vať" o lepší uhol zá­be­ru s ko­le­ga­mi fo­to­graf­mi a kde je tempo dia­nia oveľa po­mal­šie, ako na hek­tic­kej mód­nej pre­hliad­ke, či sú­ťa­ži vi­zá­že, alebo sty­lin­gu.

Ak Vás naša práca zau­ja­la, alebo zauj­me, či sa len bu­de­te chcieť na niečo spý­tať alebo po­ra­diť, smelo nás ke­dy­koľ­vek kon­tak­tuj­te. Sme tu pre Vás.

Vaša Jana a Peter

Andy Jurčíková

/ Vizážista /

Líčeniu sa venujem dlhodobo. Farbičky a kreslenie boli mojím koníčkom už od detstva a dodnes ma to neopustilo.

Na jeseň v roku 2015 som sa rozhodla zdokonaliť svoje schopnosti a absolvovala som KURZ VIZÁŽISTKY, aby som svoj koníček povýšila na činnosť, ktorú takto môžem rozvíjať ďalej a venovať sa jej naplno.

Zúčastnila som sa aj mojej 1. súťaže pod názvom: "Naj nevesta 2016 PURITY"

v rámci výstavy Svadobné dni & Beauté v Nitre, kde som skončila na 2. mieste,  čo mi prinieslo veľkú radosť a motiváciu.

Spolupracujem aj s fotoštúdiom Pier Photography, kde dámy na fotenie líčim priamo v štúdiu. Líčim aj doma či priamo u zákazníčky na rôzne plesy, oslavy, svadby, alebo len na denné jemné líčenie.

Takže dámy, teším sa na Vás a na každú Vašu zmenu či premenu.

DIAMOND Kadernictvo

Patrik Svetz

/ Kaderník /

Účesovej tvorbe sa venujem od 14 rokov, začal som s tým ako s hobby, ktoré ma maximálne bavilo,  preto som aj úspešne absolvoval školu kaderníka.

Pracoval som vo viacerých salónoch, no mojím najväčším snom bolo mať vlastné kaderníctvo.  15. 6. 2015 som si ho splnil a otvoril som si svoj kadernícky salón. Zúčastňujem sa školení, súťaží, kde vyhrávam krásne 1., 2. miesta (PURITY NEVESTA 2. miesto, Hudobná múza 2 x 1. miesto, momentálne som v súťaži o titul kaderník roka, objav roka (témy ako Vnútorná krása, Crazy).

Na jeseň sa pripravujem na súťaž s témou "Jesenná múza".
Zúčastnil som sa vlasovej show, teraz chystám ďalšiu, česal som na modelingovú súťaž Face of Topgame.

Som mladý kreatívny ambiciózny maximalista, ktorý miluje svoju prácu. Vždy sa snažím splniť každej zákazníčke jej tajný sen a ukázať jej krásu.

Kaderníctvo Diamond, J. Szaboa 13, Dvory nad Žitavou, Tel: 0910 294 096

Svadby à la Oli - Olidekor

Oľga Ürge

/ Svadobný dizajnér /

Svadby à la Oli – Olidekor s.r.o.
Pôsobím na Svadobnom trhu od roku 2011 a z výroby svadobných doplnkov a dekorácií som sa posunula aj ku kompletným realizáciám svadobných výzdob na mieru.

Výroba samozrejme ostala, tvorím stále nové dizajny. Vyrábam svadobné vankúšiky na prstienky, košíky pre družičky, francúzske závoje - fascinátory pre nevesty, kvetinové čelenky, hrebienky a náramky pre družičky,


pierka pre hostí a rodičov, kytice pre nevesty zo živých kvetov i rôznych iných materiálov, truhličky na blahoželania. Maľujem svadobné poháre a podbradníčky aj s nápismi mien a dátumu svadby.

Okrem iného sledujem trendy svadobných výzdob a šijem behúne na stoly z jutoviny s príborníkmi a ďalšími jutovými doplnkami. Môj inventár aj zapožičiavam na vlastné realizácie nevestičiek.

Fotografie na tejto podstránke boli dodané členmi nášho tímu. Sú v rôznej kvalite a fotené rôznymi ľuďmi. Vo väčšine prípadov sa teda nejedná o naše práce.
Za ich zníženú kvalitu sa ospravedlňujeme.