Príjemný fotoateliér

kde okrem fotografií získate aj pocit, že svet sa točí len okolo Vás, vďaka ľuďom, ktorí sa Vám venujú.

Milý fotograf s tímom

sa postará o zvýraznenie Vašej krásy, o premenu ktorú ste vždy chceli zažiť a na ktorú sa tak tešíte.

Fotografovanie

prebieha v uvoľnenej, neformálnej atmosfére, aby ste sa celý čas cítili, ako medzi starými priateľmi.

O NÁS


Janka a Peter
Ahoj milí pria­te­lia!

Vo­lá­me sa Jana Sa­má­ko­vá a Peter Pro­cház­ka. Ži­je­me v No­vých Zám­koch
a spolu vy­cho­vá­va­me dvoch super cha­la­nov Olin­ka a Peťka.

Ak by sme sa mali ne­ja­ko pred­sta­viť, tak to bude asi naj­jed­no­duch­šie tým, čo máme a čo ne­má­me radi. Mi­lu­je­me fo­to­gra­fo­va­nie, to roz­hod­ne, keby nie, asi by táto strán­ka ne­vznik­la a Vy by ste to tu teraz ne­čí­ta­li.

Ale tiež mi­lu­je­me naše deti, jeden dru­hé­ho a čas strá­ve­ný spolu. Mi­lu­je­me zvie­rat­ká, mali sme po­tka­na Maxa, teraz máme ma­ďar­skú vyžlu Roc­ky­ho, mi­lu­je­me naše ro­di­ny a na­šich pria­te­ľov, úp­rim­ných ľudí a ľudí s dob­rým srd­com, sl­neč­né dni ale i tie upr­ša­né, dobrú hudbu, vý­bor­né jedlo, humor, pre­chádz­ky v prí­ro­de, kre­a­ti­vi­tu a jej vý­sled­ky.

Ne­má­me radi ego­iz­mus, zá­visť, hádky, hlú­posť, ľudí, ktorí ub­li­žu­jú iným, le­ni­vosť a E-čka

Fo­to­gra­fie ktoré náj­de­te na tých­to strán­kach pre­zen­tu­je­me ako naše spo­loč­né, aj keď mnohé z nich vznik­li len zá­slu­hou jed­né­ho z nás. V po­sled­nej dobe ale spo­lu­pra­cu­je­me tak úzko, že pri mno­hých nie je možné po­ve­dať, kto ich


vlast­ne vy­tvo­ril, ak ne­rá­ta­me krát­ky mo­ment, keď nie­kto­rý z nás stla­čil spúšť. Takto sa nám to osved­či­lo, vieme si po­má­hať, vzá­jom­ne sa skri­ti­zo­vať a po­sú­vať tým naše schop­nos­ti a mož­nos­ti.

Nie­koľ­ko rokov sme sa po­die­ľa­li na vy­dá­va­ní čes­kej ver­zie ča­so­pi­su ac­tu­el­le, ur­če­né­ho pre od­bor­níč­ky z ob­las­ti be­au­ty. V tej dobe sme na­fo­ti­li množ­stvo zá­be­rov pre re­por­tá­že z de­sia­tok akcií. Bola to veľmi dobrá škola, ako v ne­vy­ho­vu­jú­cich pod­mien­kach spra­viť dobrú fotografiu. Člo­vek musel vy­sti­hnúť mo­ment, keď sa mo­del­ka aspoň na oka­mih po­zre­la jeho sme­rom a zá­ro­veň sa do­stať do po­zí­cie, aby ho ne­zak­rý­va­lo desať ďal­ších fo­to­gra­fov. Dnes to máme pod­stat­ne ľah­šie. Fo­tí­me vo veľ­kom prie­stran­nom fotoštú­diu, kde máme čas a po­treb­né po­hod­lie na správ­nu expo­zí­ciu, alebo na­prí­klad na svad­bách, kde ale ne­mu­sí­me "bo­jo­vať" o lepší uhol zá­be­ru s ko­le­ga­mi fo­to­graf­mi a kde je tempo dia­nia oveľa po­mal­šie, ako na hek­tic­kej mód­nej pre­hliad­ke, či sú­ťa­ži vi­zá­že, alebo sty­lin­gu.

Ak Vás naša práca zau­ja­la, alebo zauj­me, či sa len bu­de­te chcieť na niečo spý­tať alebo po­ra­diť, smelo nás ke­dy­koľ­vek kon­tak­tuj­te. Sme tu pre Vás.

Vaša Jana a Peter

Skutočná fotografia nepotrebuje vysvetlenie
a tiež nemôže byť popísaná slovami.

" Ansel Adams"

NEMÁTE KDE FOTIŤ?
PRENAJMITE SI NAŠE FOTOŠTÚDIO

Ste začínajúci fotograf a nemáte ešte vlastné priestory? Náš ateliér je Vám vždy k dispozícii!
0
hodín
0
dní v týždni
0
týždňov v roku

ČO O NÁS POVEDALI KLIENTI