Cenník

Milí priatelia!

Na tejto strán­ke náj­de­te náš cen­ník. Nie je to však dogma, ktorá za kaž­dých okol­nos­tí platí. Máme tieto ceny vy­pra­co­va­né pre­dov­šet­kým preto, aby ste sa do­ká­za­li zo­rien­to­vať, aby ste ve­de­li, čo zís­ka­te v prí­pa­de ne­ja­kých sú­ťa­ží, akcií a po­dob­ne. Vo vše­obec­nos­ti platí, že sa sna­ží­me spl­niť pred­sta­vy kaž­dé­mu. Či už v zmene dru­hov ba­lí­kov, cien, alebo iných slu­žieb. Preto ak máte svoju pred­sta­vu o tom, čo by ste chce­li a čo by Vám vy­ho­vo­va­lo, kon­tak­tuj­te nás a ur­či­te pre Vás náj­de­me rie­še­nie.
Vieme sa pris­pô­so­biť iným ča­so­vým po­žia­dav­kám, k fo­te­niu máme k dis­po­zí­cii rôzne rek­vi­zi­ty a do­pl­n­ky, baby sety, šper­ky..., na ob­jed­náv­ku za­bez­pe­čí­me vi­zá­žis­t­kuVýstupy Vám dodáme podľa želania vo forme:

- fotografií
- puzzle rôznych veľkostí
- fotoobrazov na fotopapieri alebo plátne
- fotokníh, od jednoduchších po veľmi exkluzívne
- CD, DVD alebo USB kľúčov, vrátane prezentácií (pri dostatočnom počte fotografií)
- Odovzdávame len Vami vybraté a upravené fotografie, neupravené neposkytujeme

Portréty, rodinné fotenie, fotenie detí, Rande a Valentínske fotenie

BALÍK MINI

29

BALÍK KLASIK

65

BALÍK EXTRA

85

BALÍK EXKLUZIV

105

Tehotenské fotenie a fotenie bábätiek - newborn

BALÍK KLASIK

45

BALÍK MAXI

75

BALÍK EXTRA

105

Glamour, Boudoir, Akt

BALÍK KLASIK

65

BALÍK MAXI

85

BALÍK EXTRA

105

BALÍK EXKLUZIV

125

Vianočné fotenie

BALÍK MINI

35

BALÍK KLASIK

55

BALÍK EXTRA

85

Fotenie stužkovej slávnosti: 150,- €.

Cena zahrňuje: fotenie od začiatku stužkovej slávnosti do polnoci, odovzdanie usb kľúča so všetkými fotografiami, ktoré prejdú základnou úpravou ako orez, jas, sýtosť farieb atď.

Fotenie na tablo a maturitné oznámenia

skupinové /nad 10 osôb/: 17,- €/osoba, jednotlivci: 20,-€/osoba.
Cena zahrňuje: 3 rôzne upravené fotografie, tlač 150 fotografií vo formáte na maturitné oznámenia a 3 fotografií na tablo vo formáte 10x15.