Cenník

Milí priatelia!

Na tejto strán­ke náj­de­te náš cen­ník. Nie je to však dogma, ktorá za kaž­dých okol­nos­tí platí. Máme tieto ceny vy­pra­co­va­né pre­dov­šet­kým preto, aby ste sa do­ká­za­li zo­rien­to­vať, aby ste ve­de­li, čo zís­ka­te v prí­pa­de ne­ja­kých sú­ťa­ží, akcií a po­dob­ne. Vo vše­obec­nos­ti platí, že sa sna­ží­me spl­niť pred­sta­vy kaž­dé­mu. Či už v zmene dru­hov ba­lí­kov, cien, alebo iných slu­žieb. Preto ak máte svoju pred­sta­vu o tom, čo by ste chce­li a čo by Vám vy­ho­vo­va­lo, kon­tak­tuj­te nás a ur­či­te pre Vás náj­de­me rie­še­nie.
Vieme sa pris­pô­so­biť iným ča­so­vým po­žia­dav­kám, k fo­te­niu máme k dis­po­zí­cii rôzne rek­vi­zi­ty a do­pl­n­ky, baby sety, šper­ky..., na ob­jed­náv­ku za­bez­pe­čí­me vi­zá­žis­t­kuVýstupy Vám dodáme podľa želania vo forme:

- fotografií
- puzzle rôznych veľkostí
- fotoobrazov na fotopapieri alebo plátne
- fotokníh, od jednoduchších po veľmi exkluzívne
- CD, DVD alebo USB kľúčov, vrátane prezentácií (pri dostatočnom počte fotografií)
- Odovzdávame len Vami vybraté a upravené fotografie, neupravené neposkytujeme

Rodinné fotenie, fotenie detí, portréty, fotografie v štýle fine art príplatok 20%

BALÍK MINI

50

BALÍK KLASIK

85

BALÍK EXTRA

105

BALÍK EXKLUZIV

135

Tehotenské fotenie a fotenie bábätiek - newborn

BALÍK KLASIK

60

BALÍK MAXI

90

BALÍK EXTRA

130

Glamour, Boudoir, Akt

BALÍK MINI

70

BALÍK KLASIK

95

BALÍK MAXI

115

BALÍK EXKLUZIV

145

Vianočné fotenie

BALÍK MINI

60

BALÍK KLASIK

80

BALÍK MAXI

110

Narodeninové fotenie

BALÍK MINI

60

BALÍK KLASIK

85

BALÍK MAXI

115

Fotenie stužkovej slávnosti: 220,- €.

Cena zahrňuje: fotenie od začiatku stužkovej slávnosti do polnoci, odovzdanie usb kľúča so všetkými fotografiami, ktoré prejdú základnou úpravou ako orez, jas, sýtosť farieb atď.

Fotenie na tablo a maturitné oznámenia

skupinové /nad 10 osôb/: 25,- €/osoba, jednotlivci: 30,-€/osoba.
Cena zahrňuje: 3 rôzne upravené fotografie, tlač 60 fotografií vo formáte na maturitné oznámenia a 3 fotografií na tablo vo formáte 10x15.